Produkt został dodany do koszyka.

Produkt został usunięty z koszyka.

Produkt został dodany do ulubionych.

0,00 zł
cart

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 25 maja 2018r.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.floslek.pl.

Administratorem strony www.floslek.pl jest Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp. j.  Administrator ma siedzibę w Piasecznie, adres: ul. Geodetów 154, 05-500 Piaseczno. Z Administratorem można skontaktować się listownie (pod ww. adresem), telefonicznie: (22) 270 11 16 oraz mailowo: dane.osobowe@floslek.pl.

            §1  DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp. j.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.floslek.pl/

 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.floslek.pl/

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony https://www.floslek.pl/

 5. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.

 6. Polityka – niniejsza polityka prywatności

 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

            §2  JAK I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz rejestracji konta w Sklepie, formularz zakupów w Sklepie, formularz kontaktowy, formularz odstąpienia od umowy, formularz Zgłoszenia działania niepożądanego.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter (adres e-mail i opcjonalnie data urodzenia) przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane lub odwołać swoją zgodę, klikając w link rezygnacji udostępniony na dole przesyłanego do Niego newslettera.

 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zakupów w Sklepie przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktów nabytych w Sklepie, zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury lub paragonu dokumentujących zakup. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Te dane będą przetwarzane do czasu określonego prawem, niezbędnego na realizację zamówienia oraz udokumentowanie i rozliczenie transakcji.

 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji konta w Sklepie przetwarzane są w celu ułatwienia Użytkownikowi dokonywania zakupów w Sklepie. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie NIP i nazwę firmy. Użytkownik ma zapewniony dostęp do swoich danych – może je w każdej chwili zmodyfikować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie oraz cofnąć wyrażone wcześniej zgody. 

 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te będą przetwarzane do momentu wyjaśnienia sprawy, której dotyczyło zapytanie.

 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza odstąpienia od umowy przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dane te będą przetwarzane do czasu określonego prawem, niezbędnego na realizację, udokumentowanie i rozliczenie transakcji zwrotu towaru.

 8. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza Zgłoszenia działania niepożądanego przetwarzane są w celu weryfikacji zgłoszenia oraz realizacji obowiązków, nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa (Rozporządzenie nr 1223/2009).

 9. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,  Google +,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 11. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 12. Administrator informuje, że ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom wymienionym w §4 niniejszej Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator, bez zgody Użytkownika, nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, niewymienionym w §4. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkowników niektórym organom władzy lub innym osobom trzecim, np. organom ścigania w krajach, w których działa Administrator lub gdzie w imieniu Administratora działają osoby trzecie. Administrator może także ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu obrony uzasadnionych interesów Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.

 13. Dane osobowe Użytkowników nie mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym Użytkownik korzysta z naszych towarów i/lub usług, w tym do państw spoza Unii Europejskiej, w których nie funkcjonują przepisy prawne chroniące dane osobowe lub które mają odmienne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak np. Stany Zjednoczone.

         §3   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w jego posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Strona www.floslek.pl jest zabezpieczona tzw. Certyfikatem SSL. Certyfikat ten zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Przesyłane dane są szyfrowane, a co za tym idzie trudniejsze do przechwycenia i zmiany.

 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych maja jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i współpracowników uprawnionych.

 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

         §4   KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE?

W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:

 1. Usługodawcom, np. bankom i operatorom płatności, firmom opiekującym się serwerami, strona internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) etc.;

 2. Innym podmiotom- w związku z transakcjami firmowymi. Administrator może ujawniać informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji, transferu lub w przypadku upadłościowym;

 3. Organom administracyjnym w ramach przestrzegania prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej.

§5   JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW?

Użytkownik przekazując nam swoje dane osobowe ma prawo do:

 1. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 2. Uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. Żądania od Administratora  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przekazanych wcześniej danych przez Użytkownika,

 4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną z przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

 5. Przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umowa lub wyrażona zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego dotyczą;

 6. Cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,

 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z Biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6   JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANIE DANYCH?

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych Użytkownik może  złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp.j., ul. Geodetów 154, 05-500 Piaseczno

 • drogą mailową na adres: dane.osobowe@floslek.pl

 1. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.

 2. Jeśli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 3. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 4. Administrator prześle odpowiedź na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę w przypadku listownego zgłoszenia.

§7   JAK STOSUJEMY PLIKI COOKIES I WEB BEACONS?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy na komputer użytkownika. Administrator korzysta z cookies celem zapewnienia użytkownikowi korzyści. Sesyjne cookies umożliwiają zapamiętywanie danych dotyczących ostatnio wykonywanej przez użytkownika aktywności, na przykład danych dotyczących produktu, który użytkownik umieścił w koszyku. Trwałe cookies umożliwiają zapisanie preferencji użytkownika podczas wielu sesji, na przykład umożliwiają personalizację ustawień naszej witryny internetowej. Cookies mogą zostać wykorzystane w celu wyświetlenia skierowanych do użytkownika reklam oraz rekomendacji, na przykład w celu wyeliminowania wielokrotnego wyświetlania tych samych reklam lub wyświetlenia reklam, które uważamy za interesujące dla użytkownika, w oparciu o jego wcześniejszą aktywność na naszej stronie internetowej. Pliki cookies stosowane są również do oceny efektywności naszych działań promocyjnych oraz kampanii reklamowych oraz do ulepszenia naszych produktów i usług.

Większość wyszukiwarek internetowych daje użytkownikowi możliwość wyboru pomiędzy pozwoleniem na użycie cookies bądź wyłączeniem tych plików. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego komputera, jeśli jego wyszukiwarka pozwala na dokonanie takiej operacji. Jeśli cookies zostaną wyłączone, użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z niektórych naszych usług, może też być konieczne odinstalowanie opt-out cookie.

W przypadku niektórych naszych witryn internetowych Administratormoże stosować tzw. pliki web beacons (lub „znaczniki pikselowe”). Nie stosujemy ich jednak w celu personalnej identyfikacji użytkowników. Pliki web beacons to zazwyczaj umieszczone na stronie obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających i/lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies. Informacje te wykorzystujemy, by ulepszyć nasze usługi. Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi nam standardowo przez przeglądarkę użytkownika w ramach komunikacji internetowej. Jeśli użytkownik wyłączy cookies, wówczas pliki web beacons nie będą w stanie dłużej śledzić działań użytkownika. Web beacons mogą jednak w dalszym ciągu gromadzić informacje o wizytach dostarczane przez adres IP użytkownika.

            §8   ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Administrator może okresowo zmieniać powyższe Zasady lub też w każdym czasie zmieniać, modyfikować lub wycofywać dostęp do niniejszej witryny nie powiadamiając o tym wcześniej. Jeśli jednak Zasady zostaną zmienione w sposób zasadniczy i niekorzystny, Administrator na okres 30 dni zamieści na stronie startowej niniejszej witryny komunikat informujący o takich zmianach, poprzedzający treść Zasad. Zalecamy okresowe ponowne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami, aby dowiedzieć się o ewentualnych zmianach.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: dane.osobowe@floslek.pl lub adres korespondencyjny; Laboratorium kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp.j., ul. Geodetów 154, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dn. 22.05.2018

head leaf
Nie, dziękuję.
Witaj w świecie dermokosmetyków FLOSLEK!
Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą,
promocjami, akcjami rabatowymi?