Produkt został dodany do koszyka.

Produkt został usunięty z koszyka.

Produkt został dodany do ulubionych.

0,00 zł
cart

Regulamin konkursu „Dzień Dziecka świętuj z FLOSLEK” z dnia 01 czerwca 2020

Regulamin konkursu „Jaki byłby dla Ciebie najlepszy Dzień Dziecka, jeśli mógłbyś go teraz spędzić bez żadnych ograniczeń?”

z dnia 01 czerwca 2020

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK; 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154; Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000105842; NIP 9510023298.

2. Konkurs „Jaki byłby dla Ciebie najlepszy Dzień Dziecka, jeśli mógłbyś go teraz spędzić bez żadnych ograniczeń?” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminie (dalej: Konkurs).

3. Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie, odpowiadając na Zadanie Konkursowe.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w

celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru

Laureatów Konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa (dalej: Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Jaki byłby dla Ciebie najlepszy Dzień Dziecka, jeśli mógłbyś go teraz spędzić bez żadnych ograniczeń?”.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 roku i trwa do dnia 08 czerwca 2020 roku do godz. 24.00.

3. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook i przy pomocy fanpage’a marki Floslek Laboratorium Kosmetyczne pod adresem: https://www.facebook.com/floslek/ (dalej: Fanpage) oraz za pośrednictwem serwisu Instagram pod adresem:  https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram, ani nie jest z nimi związany. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisami Facebook i Instagram, ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą

przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook i Instagram.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie

społecznościom Facebook lub Instagram, zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie zobowiązani są złożyć oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Dzień Dziecka świętuj z FLOSLEK” i go akceptuję. Wyrażam LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK; z siedzibą w Piaseczno 05-500, ul. Geodetów 154 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów i wydaniem Nagród. Wyrażam LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK; z siedzibą w Piaseczno 05-500, ul. Geodetów 154  zgodę na publikację moich danych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku w sieci Internet, w tym w portalu Facebook, w związku z prowadzonym Konkursem. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i wydania nagród jest LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK; z siedzibą w Piaseczno 05-500, ul. Geodetów 154 . Moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/Floslek) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

Powyższe oświadczenie należy złożyć poprzez jego przesłanie w wiadomości prywatnej na Fanpage Floslek Laboratorium (https://www.facebook.com/Floslek) lub profilu Floslek na Instagramie https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl

4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby posiadające profil prywatny w serwisie Facebook lub Instagram. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik może korzystać wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook lub Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych Nagród.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez

przesłanie informacji w wiadomości prywatnej na Fanpage Floslek Laboratorium Kosmetyczne (https://www.facebook.com/Floslek) lub na profil na Instagramie https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl

8. Wycofanie z Konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy

wyborze Laureatów.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja linii żeLOVE i mistLOVE Laboratorium Kosmetyczne Floslek.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformach: https://www.facebook.com/floslek/ oraz https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl , gdzie w dniu 01 czerwca 2020 roku zostanie umieszczony post z Zadaniem Konkursowym (dalej: Post Konkursowy).

3. Zadaniem Konkursowym będzie odpowiedź na pytanie: „Jak wyglądałby Wasz wymarzony Dzień Dziecka, jeśli moglibyście go spędzić bez żadnych ograniczeń?”

4. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie rozwiązania Zadania Konkursowego w formie tekstu w komentarzu do Postu Konkursowego (dalej: Zgłoszenie).

5. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie

społecznościowym Facebook lub Instagram.

6. Komentarze umieszczane pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą

brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Każdy Uczestnik może zamieścić jeden komentarz (Zgłoszenie) pod postem konkursowym (jeden pod postem konkursowym na serwisie Facebook lub jeden pod postem konkursowym na serwisie Instagram).

7. W Konkursie nie można przesłać Zgłoszenia w inny sposób niż opisany w § 4 pkt. 4.

8. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane: polubienie Fanpage’a oraz profilu Instagram, udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a czy Instagrama, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego.

9. Czas na rozwiązanie Zadania Konkursowego upływa 08 czerwca 2020 roku o godz. 24.00. (§ 2 pkt.2)

10. Zamieszczone Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie, zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka, Regulaminem Instagrama oraz Regulaminem Konkursu. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług, które nie są oferowane przez Fundatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, Zgłoszeń Konkursowych pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w § 4 pkt 10 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń i usuwania takich komentarzy/Zgłoszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby

wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków

Regulaminu.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia w odpowiedzi na Post Konkursowy na Facebook lub Instagram, trzyosobowa Komisja Konkursowa wyłoni 20 Laureatów Konkursu (10 osób na serwisie Facebook i 10 osób na serwisie Instagram). Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności i spełnienia warunków Zadania Konkursowego. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę również zgodność z Regulaminem.

2. W Konkursie przewidziano 20 nagród (dalej: Nagrody). Nagrodami będą zestawy kosmetyków, do wyboru przez Laureatów:

- żeLOVE Nawilżenie Aloe water bomb 2 w 1 oraz mistLOVE Łagodząca mgiełka z ogórkiem i aloesem o wartości 37,48 pln, wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 4 pln, która zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej.

lub

- żeLOVE Nawilżenie Marine water bomb 2 w 1 oraz mistLOVE Nawilżająca mgiełka earth marine o wartości 37,48 pln, wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 4 pln, która zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej.

lub

-  żeLOVE Nawilżenie Peony water bomb 2 w 1 oraz mistLOVE Odświeżająca mgiełka róża peonia o wartości 37,48 pln, wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 4 pln, która zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej.

Część pieniężna nagrody, która jest równa wartości należnego podatku dochodowego, nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

3.  Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.

4. O wygranej Laureaci Konkursu powiadamiani będą przez odpowiedź na komentarz (Zgłoszenie Konkursowe), biorący udział w Konkursie pod postem konkursowym odpowiednio na https://www.facebook.com/floslek/ w serwisie Facebook oraz na https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl w serwisie Instagram. Dodatkowo wyniki Konkursu, w tym imię i pierwsza litera nazwiska Laureata mogą być ogłaszane i komunikowane na stronie https://www.facebook.com/floslek/  oraz  https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl w osobnym poście.

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania Nagrody, Laureaci wszystkich Nagród zobowiązani są do wysłania wiadomości prywatnej wysłanej odpowiednio do fanpage’a https://www.facebook.com/floslek/ lub serwisu Instagram https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl , na których pojawił się Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe, niezbędne w celu dostarczenia Nagrody: adres wysyłki, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy. Wiadomość ta powinna być wysłana nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

6. Dalszy kontakt z Laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości

prywatne na fanpage’u marki Floslek Laboratorium Kosmetyczne w serwisie Facebook oraz wiadomości prywatne w serwisie Instagram.

7. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych do wysyłki w  terminie, o którym mowa w § 5. pkt 5, lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe, wtedy Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Laureaci utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

8. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia Nagrody,

b. kontakt z nim nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Laureata,

c. Laureat nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia

udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

9. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata w terminie do 30 dni roboczych od dnia podania kompletnych danych teleadresowych przez Laureata.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności

Laureatów na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości przy

wydaniu Uczestnikowi Nagrody przez kuriera.

11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

12. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

13. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać jedną Nagrodę. Jedna nagroda może zostać powiązana wyłącznie z jednym profilem w serwisie Instagram lub Facebook, jednym kontem email, jednym numerem telefonu i jednym adresem do wysyłki.

14. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Laureat przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

15. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z

przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do

przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Dzień Dziecka świętuj z FLOSLEK”, w celu wyłonienia Laureatów i wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i pierwszej litery nazwiska na Fanpage Floslek oraz w serwisie Instagram w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Geodetów 154, NIP 951-00-23-298, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842; NIP: 951-00-23-298. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) wiek, e) adres do korespondencji.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 4) przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 5) Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze (Zgłoszenia konkursowe) wyłącznie własnego autorstwa.

2. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

- przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe

- Zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika i nie były dotychczas nigdzie publikowane

- Zgłoszenia nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osoby trzeciej.

W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia, oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszeń Konkursowych (komentarzy) z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez

Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub

w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze

Zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do

pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanych Zgłoszeń w celach związanych z

Konkursem na https://www.facebook.com/floslek/ oraz Instagram https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

6. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi i Fundatorowi licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://www.facebook.com/Floslek/ oraz https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl

 - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

Udzielenie licencji następuje z chwilą dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora w jakiejkolwiek postaci.

7. Laureaci w związku z otrzymaniem nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, przenoszą na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://www.facebook.com/Floslek/ oraz https://www.instagram.com/floslekpl/?hl=pl

- wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

g. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

h. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym kanale komunikacji publicznej.

8. Laureaci w związku z otrzymaniem nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do utworu.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej

pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje –

konkurs – „Dzień Dziecka świętuj z FLOSLEK”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje

mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 15 dni od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu.

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,

Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać

imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie

reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod

rygorem jej nieważności.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego

Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu w terminie trwania Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie fanpage’a marki Floslek Laboratorium Kosmetyczne pod adresem: https://www.facebook.com/floslek/notes oraz w bio w serwisie Instagram.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku.

 

 

head leaf
Nie, dziękuję.
Witaj w świecie dermokosmetyków FLOSLEK!
Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą,
promocjami, akcjami rabatowymi?