Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

DLA PRODUKTÓW I USŁUG

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Obowiązuje od września 2012

FLOSLEK  zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Niniejsze Zasady ochrony prywatności (dalej „Zasady”) opisują, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. W niniejszych Zasadach pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. osoby fizycznej). „FLOSLEK” odnosi się do Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j., ul. Geodetów 154, 05-500 Piaseczno, w tym także do podmiotów powiązanych (dotyczą ich również takie określenia jak „my”, „nam” lub „nasz”). Niniejsze Zasady stosuje się do przetwarzania danych osobowych użytkownika, gdy administratorem danych jest FLOSLEK, lub gdy wskazano, że mają one zastosowanie.

Możemy przedstawić dodatkowe informacje, dotyczące ochrony prywatności w związku z naszymi produktami lub usługami, w opisach usług lub innych komunikatach Informacje takie będą nadrzędne wobec niniejszych Zasad, jeśli zachodzi między nimi sprzeczność.

Korzystając z niniejszej witryny i/lub przekazując FLOSLEK własne dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszych Zasadach. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami, nie korzystaj z tej witryny ani nie przekazuj FLOSLEK swoich danych osobowych.

 

Jakie dane gromadzimy?

Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe podczas dokonywania przez użytkowników zakupów, korzystania lub rejestracji w związku z naszymi produktami i usługami, udziałem w kampani lub innymi formami korzystania z naszej witryny. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji usług elektronicznych świadczonych na naszych stronach internetowych, w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę realizacji usług elektronicznych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia.

 

Poniżej podane są przykłady rodzajów gromadzonych danych:

Korzystanie z naszych produktów i usług 

Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów i usług, FLOSLEK automatycznie gromadzi adres IP, godziny dostępu, stronę, z której połączył się użytkownik, odwiedzane strony, używane linki, oglądane przez użytkownika treści i inne tego rodzaju informacje, których dostarcza nam przeglądarka użytkownika. Niektóre z usług udostępnianych na urządzeniach przenośnych umożliwiają nam zbieranie niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych urządzenia przenośnego, danych abonenta, danych identyfikacyjnych operatora usług internetowych, ustawień sieci i innych takich informacji. Kiedy użytkownik korzysta z naszych produktów i usług lub w inny sposób komunikuje się z nami za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, niektóre dodatkowe informacje, takie jak numer abonenta telefonu komórkowego, mogą nam zostać przekazane przez operatora telekomunikacyjnego.

Informacje przekazywane przez użytkowników

FLOSLEK może poprosić użytkownika o przekazanie takich informacji jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, NIPnazwa użytkownika, hasło, zgoda, preferencje, opinie, informacje dotyczące urządzeń użytkownika, jego wieku, płci, kodu pocztowego i preferowanego języka.

Na stronie znajduje się formularz „Zgłoszenia niepożądanego działania” i zgłoszenie zawartych w nim danych jest jedynie elementem wdrożonej procedury reklamacyjnej zapewniającej zaostrzoną ochronę konsumenta. Na mocy artykułu 7a ust. 1 lit. f) zmienionej dyrektywy Rady 76/768/EWG (dyrektywa kosmetyczna), producenci są obowiązani udostępniać właściwym organom nadzoru „istniejące dane na temat niepożądanych skutków dla zdrowia ludzkiego wynikających z użycia produktu kosmetycznego”.. Do danych dotyczących przypadków niepożądanych mają zastosowanie zasady zawarte  w Wytycznych Dotyczących Zarządzania Zgłoszeniami Przypadków Niepożądanych opracowanych przez stowarzyszenie Colipa.


 Pragniemy poinformować, że niektóre zebrane informacje, których nie można zidentyfikować mogą zostać zidentyfikowane, jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe. Niektóre z naszych usług mogą umożliwić użytkownikom przekazanie informacji o innych osobach, na przykład w sytuacji, gdy zamawiany przez użytkownika produkt ma być wysłany bezpośrednio do innej osoby.

Zawierane z nami transakcje

Zbieramy informacje dotyczące zakupów dokonywanych przez użytkowników i korzystania z naszych produktów i usług oraz innych form kontaktowania się z nami. Informacje takie mogą obejmować szczegóły dotyczące zapytań lub próśb użytkownika, produktów oraz usług przekazywanych użytkownikom, szczegóły dotyczące dostawy, numer rachunku bankowego, adres dla celów faktury szczegóły umów zawieranych przez użytkowników z FLOSLEK, rejestry kontaktów i komunikacji, informacje oraz szczegóły dotyczące przekazywanych nam przez użytkowników treści oraz inne informacje dotyczące zawieranych transakcji.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

FLOSLEK może przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach przedstawionych poniżej. Jeden lub kilka celi może mieć jednoczesne zastosowanie.

Dostarczanie produktów i usług

Możemy korzystać z danych osobowych użytkowników, aby zapewniać im nasze produkty i usługi, realizować zamówienia lub wykorzystywać w inny sposób niezbędny dla wykonania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a FLOSLEK, dla zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, identyfikacji użytkownika oraz zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom i prowadzenia dochodzenia w takich sprawach.

Ulepszanie produktów i usług

Możemy korzystać z danych osobowych użytkowników w celu ulepszania naszych produktów i usług. Najczęściej jednak korzystamy w tym celu z informacji zbiorczych i statystycznych. Możemy połączyć dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez użytkowników z określonego produktu i/lub usługi FLOSLEK z innymi danymi osobowymi tych użytkowników, jakie możemy posiadać, chyba że zostały one zebrane w innym celu.

Komunikacja z użytkownikami

Możemy korzystać z danych osobowych użytkowników w celu komunikacji, na przykład w celu przekazania istotnych zawiadomień dotyczących naszych produktów i/lub usług lub w celach związanych z obsługą klienta.

Marketing i rekomendacje

Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika w celu personalizacji naszej oferty i oferowania użytkownikowi lepiej dobranych usług, na przykład poprzez rekomendacje i wyświetlanie w naszych serwisach dostosowanych do użytkownika materiałów. Obejmuje to materiały FLOSLEK jak i osób trzecich o ile będą oferowane przez FLOSLEK. Możemy korzystać z danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i analiz, na przykład w celu prowadzenia badań rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy także kontaktować się z użytkownikami w celu przekazania informacji o oferowanych przez nas nowych produktach, usługach lub promocjach.

 

Pierwsze korzystanie z towarów i/lub usług FLOSLEK

W zależności od oferty, podczas pierwszej transakcji może być wymagana zgoda użytkownika na otrzymywanie oferty reklamowej przez użytkownika konta FLOSLEK lub wyrażenie takiej zgody w istniejącym koncie FLOSLEK użytkownika. W procesie aktywacji konta następujące dane: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, NIP, numer telefonu i numer telefonu komórkowego, będą przesłane FLOSLEK. W odpowiedzi, osoba zakładająca konto otrzyma drogą e-mail prośbę o potwierdzenie rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji konto staje się aktywne.  Tak połączone informacje mogą być wykorzystane do przesyłania użytkownikowi spersonalizowanych wiadomości, na przykład e-maili, wiadomości tekstowych i innych. Wiadomości te mogą zawierać informacje o produktach i usługach FLOSLEK, takie jak powiadomienia i oferty handlowe. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w każdym czasie, na przykład postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie otrzymanym po zarejestrowaniu lub w wiadomościach, za pomocą ustawień profilu lub kontaktując się z działem obsługi klienta FLOSLEK. Zebrane informacje mogą być także wykorzystane do wyświetlania spersonalizowanych materiałów jak również do ulepszenia produktów i usług FLOSLEK.

 

Czy udostępniamy dane osobowe?

Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie wynajmujemy ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy osobom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Zgoda użytkownika oraz serwisy społecznościowe

Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika, jeśli wyrazi on na to zgodę. Niektóre usługi mogą umożliwiać użytkownikowi udostępnianie danych osobowych innym użytkownikom lub nabywcom danych usług i/lub towarów albo przekazywanie ich do innych serwisów i ich użytkownikom. Ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, które mogą być dostępne dla innych użytkowników należy dokładnie rozważyć.

Podmioty powiązane z FLOSLEK i upoważnione osoby trzecie

Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników innym podmiotom powiązanym z FLOSLEK lub upoważnionym osobom trzecim, które przetwarzają dla FLOSLEK dane osobowe w celach określonych w niniejszych Zasadach. Może to obejmować, na przykład, wystawianie faktur za pośrednictwem dostawcy usług outsourcingowych  lub w inny sposób, dostawę zakupionych towarów, świadczenie usług, w tym usług konsumenckich, zarządzanie i analizę danych konsumenckich, kontrolę zdolności kredytowej, przeprowadzanie badań rynkowych oraz zarządzanie kampaniami marketingowymi, i innymi. Jeśli użytkownik kupuje produkt FLOSLEK wraz z usługami innych dostawców  może być konieczna wymiana informacji z dostawcą tych usług.

Możemy prowadzić akcje marketingowe i dokonywać zawiadomień wspólnie z naszymi partnerami. Aby uniknąć dublowania się albo zbędnego wysyłania zawiadomień, oraz aby dostosować wiadomość do użytkownika niezbędne może być połączenie informacji zebranych przez FLOSLEK z informacjami zebranymi przez partnera, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo.

Upoważnione osoby trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkowników w innych celach i wymagamy od nich działań zgodnych z niniejszymi Zasadami oraz stosowania odpowiednich norm bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe użytkowników nie mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym użytkownik korzysta z naszych towarów i/lub usług, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których nie funkcjonują przepisy prawne chroniące dane osobowe lub które mają odmienne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak np. Stany Zjednoczone.

Obowiązkowe ujawnienie danych Przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkowników niektórym organom władzy lub innym osobom trzecim, np. organom ścigania w krajach, w których działamy lub gdzie w naszym imieniu działają osoby trzecie. Możemy także ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu obrony uzasadnionych interesów FLOSLEK, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Fuzje i przejęcia

Jeśli podejmiemy decyzję o sprzedaży, zakupie, fuzji lub innego rodzaju reorganizacji naszej firmy w niektórych krajach, może to oznaczać ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom oraz ich doradcom lub otrzymanie danych osobowych od sprzedających i ich doradców.

 

Jak chronimy prywatność dzieci?

Produkty i usługi FLOSLEK są zazwyczaj przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. FLOSLEK nie zbiera świadomie informacji o dzieciach bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Jak dbamy o jakość danych?

Podejmujemy wszelkie starania, aby posiadane przez nas dane osobowe były rzetelne, a dane nieprawidłowe lub zbędne były usuwane.

Ponieważ niektóre produkty i usługi FLOSLEK umożliwiają użytkownikom zarządzanie własnym profilem, zachęcamy do przeglądania swoich danych osobowych, aby upewnić się, że są one rzetelne. Należy pamiętać, że, w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, to użytkownik odpowiada za aktualizację przekazanych nam danych.

 

Jakie podejmujemy środki w celu ochrony danych osobowych?

FLOSLEK przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa w procesie tworzenia i dostawy naszych produktów i usług. Kwestie związane z ochroną prywatności oraz bezpieczeństwem wyznaczyliśmy jako szczególny obowiązek. Postępujemy zgodnie z wewnętrznymi procedurami i wskazówkami, odpowiednio selekcjonując działania, w tym poprzez zarządzanie ryzykiem przed i po danej czynności, techniki zabezpieczeń, szkolenia oraz oceny. Podejmujemy odpowiednie środki ochrony online, zabezpieczeń fizycznych, ochrony przed ryzykiem utraty danych i innymi podobnymi ryzykami, biorąc pod uwagę ryzyko wynikające z przetwarzania oraz charakteru chronionych danych. Ograniczamy także dostęp do naszych baz danych zawierających dane osobowe do osób upoważnionych i mających uzasadnioną potrzebę dostępu do tych informacji.

 

Jak stosujemy pliki cookies i web beacons?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy na komputer użytkownika. FLOSLEK korzysta z cookies celem zapewnienia użytkownikowi korzyści. Sesyjne cookies umożliwiają zapamiętywanie danych dotyczących ostatnio wykonywanej przez użytkownika aktywności, na przykład danych dotyczących produktu, który użytkownik umieścił w koszyku. Trwałe cookies umożliwiają zapisanie preferencji użytkownika podczas wielu sesji, na przykład umożliwiają personalizację ustawień naszej witryny internetowej. Cookies mogą zostać wykorzystane w celu wyświetlenia skierowanych do użytkownika reklam oraz rekomendacji, na przykład w celu wyeliminowania wielokrotnego wyświetlania tych samych reklam lub wyświetlenia reklam, które uważamy za interesujące dla użytkownika, w oparciu o jego wcześniejszą aktywność na naszej stronie internetowej. Pliki cookies stosowane są również do oceny efektywności naszych działań promocyjnych oraz kampanii reklamowych oraz do ulepszenia naszych produktów i usług.

W przypadku niektórych naszych witryn internetowych FLOSLEK może stosować tzw. pliki web beacons (lub „znaczniki pikselowe”). Nie stosujemy ich jednak w celu personalnej identyfikacji użytkowników. Pliki web beacons to zazwyczaj umieszczone na stronie obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających i/lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies. Informacje te wykorzystujemy, by ulepszyć nasze usługi. Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi nam standardowo przez przeglądarkę użytkownika w ramach komunikacji internetowej. Jeśli użytkownik wyłączy cookies, wówczas pliki web beacons nie będą w stanie dłużej śledzić działań użytkownika. Web beacons mogą jednak w dalszym ciągu gromadzić informacje o wizytach dostarczane przez adres IP użytkownika.

Niektóre ze stron internetowych oraz aplikacji FLOSLEK mogą wykorzystywać tzw. lokalnie przechowywane obiekty, jak na przykład lokalne obiekty współużytkowanetypu Flash („Flash cookies”) albo HTML5 Web Storage. Obiekty przechowywane lokalnie są używane w podobnych celach jak cookies, zwykle jednak mogą zawierać większą ilość danych niż cookies w przeglądarce, oraz różne rodzaje takich danych. Na przykład, użytkownik, poprzez program Flash może wykorzystać narzędzia Flash Player służące do zarządzania ustawieniami, aby kontrolować przechowywanie lokalnych obiektów współużytkowanych, w tym poprzez wyłączenie ich jedynie dla niektórych stron internetowych lub poprzez całkowite wyłączenie przechowywania takich obiektów dla wszystkich stron internetowych.

Większość wyszukiwarek internetowych daje użytkownikowi możliwość wyboru pomiędzy pozwoleniem na użycie cookies bądź wyłączeniem tych plików. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego komputera, jeśli jego wyszukiwarka pozwala na dokonanie takiej operacji. Jeśli cookies zostaną wyłączone, użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z niektórych naszych usług, może też być konieczne odinstalowanie opt-out cookie.

 

Jakie są prawa użytkownika?

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są w naszym posiadaniu. Użytkownik ma prawo do usunięcia lub aktualizacji wszelkich niepełnych, błędnych lub nieaktualnych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub też przeprowadzania badania rynku. Jednakże, jeśli użytkownik zrezygnuje z marketingu i innych form zawiadomień od FLOSLEK, FLOSLEK może nadal przesyłać mu istotne ostrzeżenia dotyczące naszych produktów i usług lub kontaktować się z nim w tym celu.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych wymienionych poniżej. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy użytkownik życzy sobie, abyśmy usunęli lub zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych, może to także oznaczać, że nie będziemy mogli dłużej świadczyć dla niego usług. Proszę zwrócić uwagę, że może zaistnieć potrzeba identyfikacji użytkownika przez FLOSLEK oraz uzyskania dodatkowych informacji w celu spełnienia jego prośby. Proszę także zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy prawa mogą zawierać ograniczenia oraz inne postanowienia dotyczące praw użytkownika. W niektórych przypadkach konto użytkownika może być deaktywowane, ale jego dane na potrzeby archiwizacji zamówień mogą nadal pozostać w bazie FLOSLEK.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi służących do zarządzania własnym profilem, na przykład z Konta FLOSLEK, ponieważ tego rodzaju narzędzia często umożliwiają bezpośredni dostęp do własnych danych osobowych i pozwalają na efektywne zarządzanie danymi.

 

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp.j., ul. Zawodzie 23, 02-981 Warszawa jest administratorem danych osobowych użytkownika.

Ponadto, administratorem danych osobowych użytkownika mogą być także podmioty powiązane FLOSLEK dostarczające produkt lub usługę. Dane administratora oraz dane kontaktowe użytkownik może uzyskać zapoznając się z warunkami sprzedaży takiego produktu lub usługi lub korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych na odpowiednich stronach internetowych FLOSLEK.

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, jeśli masz pytania na temat polityki prywatności w naszym serwisie internetowym - skontaktuj się z nami .

W sprawach dotyczących polityki ochrony prywatności prosimy o kontakt z nami:

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp.j., ul. Geodetów 154, 05-500  Piaseczno, Tel. (22) 270 11 16

Jeżeli zdaniem użytkownika FLOSLEK odniósła się do uwag użytkownika w sposób niesatysfakcjonujący, użytkownik może skontaktować się z

Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa

tel./fax: (22) 860 70 86

kancelaria@giodo.gov.pl

 

Zmiany Zasad ochrony prywatności

FLOSLEK może okresowo zmieniać powyższe Zasady lub też w każdym czasie zmieniać, modyfikować lub wycofywać dostęp do niniejszej witryny nie powiadamiając o tym wcześniej. Jeśli jednak Zasady zostaną zmienione w sposób zasadniczy i niekorzystny, FLOSLEK na okres 30 dni zamieści na stronie startowej niniejszej witryny komunikat informujący o takich zmianach, poprzedzający treść Zasad. Zalecamy okresowe ponowne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami, aby dowiedzieć się o ewentualnych zmianach Zasad.

 

 

EU