Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

Bezpieczna zima z kosmetykami Winter Care

KONKURS ZAKOŃCZONY

 

Regulamin konkursu
„FLOSLEK: Bezpieczna zima z kosmetykami Winter Care ”

§ 1. DEFINICJE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „FLOSLEK: Bezpieczna zima z kosmetykami Winter Care”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma  Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. z siedzibą w Warszawie , ul. Zawodzie 23, 02-981 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000105842 r., zwana dalej „Organizatorem”,

2. Fundatorem nagrody w postaci  tygodniowego  wyjazdu dla dwóch osób w Alpy włoskie jest Organizator.

3. Uczestnikiem Konkursu może  być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, stale zamieszkująca  na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani  zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka

4.Nagrodami w Konkursie są:
1) jedno tygodniowy wyjazd dla dwóch osób w Alpy włoskie (koszt hotelu, wyżywienia, przyjazdu, ski-passów, szkolenie narciarskie) o wartości około 8000 zł oraz zestaw kosmetyków Winter Care
2) Zestaw kosmetyków marki FLOSLEK wraz z kosmetyczką o wartości szacowanej na ok 400 zł,
3) Zestaw kosmetyków marki FLOSLEK wraz z kosmetyczką o wartości szacowanej na ok. 300 zł,
4) 7 zestawów kosmetyków marki FLOSLEK o wartości szacowanej na ok. 80 zł
każdy

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Czas trwania konkursu. Konkurs trwa od dnia 01 października 2011 r. do dnia 01 lutego 2012 r.

2. Zasięg terytorialny Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL www.konkurs.floslek.pl, zwanej dalej „stroną internetową”.
3. Regulamin konkursu. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu. Zmiany zasad Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

§ 3.UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, a jego istotą jest nadesłanie na adres Organizatora hasła reklamowego dla linii produktów Organizatora serii WINTER CARE.

2.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4.  Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie automatycznie oświadcza, że
• akceptuje teść niniejszego Regulaminu;
• jest autorem hasła i ma do niego pełne prawa autorskie i majątkowe i akceptuje postanowienia § 8 Regulaminu w zakresie praw autorskich;
• wyraża zgodę na publikację stworzonego przez niego hasła reklamowego na portalu internetowym www.floslek.pl oraz  wykorzystana hasła reklamowego na cele marketingowe Organizatora, w tym na stronach i w materiałach nie związanych bezpośrednio z Konkursem bez wynagrodzenia.

5.  Uczestnik jest proszony  przy dokonaniu zgłoszenia w konkursie odpowiedzi o dołączeni informacji: ”Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów handlowych, pochodzących z firmy Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 23, 02- 981 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym m.in. informacji na temat aktualnych wydarzeń, produktów firmy, promocji, ofert handlowych, przepisów” oraz „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. w Warszawie, ul. Zawodzie 23 oraz umieszczenie ich w bazie danych, prowadzonej przez Laboratorium kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j.. Oświadczenie to jest dobrowolne. Osoby, które je składają, mają prawo do wglądu do swoich danych zamieszczonych w bazie oraz do ich poprawiania”. Brak powyższej zgody uczestnika nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika,  który nie udzielił zgody.

6.  Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia,
pierwszej litery z nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody.

§ 4. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy , którzy na adres e-mail : marketing@floslek.pl , bądź pocztą na adres siedziby firmy organizatora  Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j., ul. Zawodzie 23, 02-981 Warszawa; w okresie od 01.10.2011r. do 01.02.2012 r. nadeślą:
1) propozycję  oryginalnego hasła reklamowego dla serii Winter Care FLOSLEK, promującego linię Winter Care
2)odpowiedź  na pytanie: Ile kosmetyków wchodzi w skład serii Winter Care (podpowiedzi na stronie www.floslek.pl )
3)paragon dokumentujący zakup 2 dowolnych produktów marki FLOSLEK,

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wymaga podania w celu realizacji prawa do nagrody następujących danych danych:
- imienia,
- nazwiska,
- adresu e-mail,
- ew. adresu pocztowego (w przypadku odpowiedzi nadsyłanym pocztowo).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia Uczestnika, który przesłał hasło:
• naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
• sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji;
• odnoszące się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi;
• zawierające hasło lub inne treści, do których prawa przysługują lub mogą stanowić reklamę osób trzecich, za wyjątkiem treści Organizatora;
• niewłaściwe z innych powodów.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające jedno hasło reklamowe, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie zawierające hasło reklamowe, za zgłoszenie  do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsze zarejestrowane przez Organizatora zgłoszenie.

5. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego hasło reklamowe Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne a w szczególności na ich ekwiwalent
pieniężny.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.

2.Spośród haseł reklamowych  zgłoszonych przez Uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże dziesięć najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 1 ust. 4. Łącznie wybranych i nagrodzonych zostanie 10 osób.
3. Wyboru 10 nagrodzonych uczestników dokona komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.

4. Do dnia 10 lutego 2011 roku komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 Uczestników, którzy zgłoszenia spełniają wymogi niniejszego regulaminu  oraz będą autorami najciekawszych zdaniem komisji konkursowej haseł promujących preparaty do ochrony skory zimą z serii WINTER CARE. Uczestnik będący autorem hasła uznanego przez Komisję za najciekawsze otrzyma zestaw  opisany w § 1 ust. 4 pkt 1. Uczestnik, którego hasło zostanie ocenione jako drugie , ale został wyróżniony otrzyma zestaw drugi opisany w § 1 ust. 4 pkt 2. Uczestnik będący  autorem, którego hasło oceniono jako trzecie ciekawy wobec haseł Uczestników będących  autorami pierwszego oraz drugiego hasła, ale został wyróżniony, otrzyma zestaw trzeci opisany w § 1 ust. 4 pkt 3. Kolejnych siedmiu Uczestników będących autorami haseł
które  ocenione jako mniej ciekawe od tekstów Uczestników będących autorami haseł nagrodzonych jako pierwsze, drugie i trzecie, ale zostały wyróżnione otrzymają zestaw czwarty opisany w § 1 ust. 4 pkt.4.

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.

6. Każdy Uczestnik może otrzymać jeden zestaw nagród.

7. Do dnia 14 lutego 2012 roku Organizator opublikuje listę osób nagrodzonych (imiona, pierwsze litery nazwiska i miasto zamieszkania) na stronie internetowej  oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika lub listem na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 6 NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

1. Nagrodami w Konkursie są następujące zestawy:
1) Zestaw1 : wyjazd w Alpy włoskie zwany dalej „zestawem pierwszym” o łącznej wartości zestawu ok.8000zł oraz zestaw kosmetyków Winter care
2) Zestaw 2: Kosmetyczka i zestaw produktów marki FLOSLEK
 zwany dalej „zestawem drugim” o łącznej wartości zestawu ok. 300zł
3) Zestaw 3: Kosmetyczka i zestaw produktów marki FLOSLEK
zwany dalej „zestawem trzecim” o łącznej wartości zestawu ok. 250zł
4) Zestaw 4: Zestaw kosmetyków marki FLOSLEK zwany dalej „zestawem czwartym” o łącznej wartości zestawu 80zl

2. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowy,  w wysokości 10 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Wartość każdego Zestawu zostaje powiększona o kwotę równą należnemu zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu co do którego płatnikiem jest Organizator  po ustaleniu wartości nagrody w kwocie brutto tj  wartości nagrody rzeczowej powiększonej o  należny podatek dochodowy od wartości nagrody rzeczowej. Organizator  potrąci kwotę podatku z wartości narody, o którym powyżej, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora. Kwota równa podatkowi dochodowego co do której zapłaty zobowiązany jest jako płatnik organizator nie podlega wypłacie na  rzecz Uczestnika w żadnej formie.

3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym
Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na inną nagrodę rzeczową, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
 
4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została
mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 7 . PRZEKAZANIE NAGRÓD

1.Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie do dnia 28.02.2012 r, na koszt Organizatora.

2. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od awizowania przesyłki wysłanej przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

Każdy Uczestnik, poprzez  wysłanie zgłoszenia do Konkursu  wraz z konkursowym hasłem reklamowym oświadcza, że:
-  jest wyłącznym autorem tekstu hasła reklamowego i posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanego tekstu, których zrzeka się na rzecz organizatora konkursu
-   zezwala Organizatorowi    na publikowanie przysłanego tekstu hasła reklamowego,  po zakończeniu konkursu na: stronie www.floslek.pl, w materiałach reklamowych, na produktach,  przez nielimitowany okres bez wskazania ich autora . Organizator informuje, że opublikowaniu  będą podlegały wyłącznie teksty nagrodzone.
- zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania tekstu na stronie www.floslek.pl, w szczególności na skutek naruszenia praw autorskich osób trzecich.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. z siedzibą w Warszawie , ul. Zawodzie 23, 02-981 Warszawa z dopiskiem Konkurs „FLOSLEK: Bezpieczna zima z kosmetykami Winter Care ” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy
świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne
w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie
wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony
sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie
udziela gwarancji jej jakości.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych przez Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. .
2.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, jest Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS, nr, NIP 951-00-23-298,
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Uczestnicy Konkursu są uprawnieni do wglądu do podanych danych osobowych i zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie .

§ 12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej a także będzie
udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29
lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi
zmianami).

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 r.

 

EU